COOKIES:

Utilitzem cookies de tercers per millorar els nostres serveis.
Pots acceptar totes les galetes prement el botó “ACCEPTAR”.
Trobareu més informació a la nostra Política de Cookies.

Política de Cookies
Document on els ciutadans doneu la vostra conformitat per rebre informació clínica i/o administrativa a través d’SMS o del correu electrònic.
Amb aquest document signat podreu:
 • Rebre documentació clínica (informes, resultats proves...) via correu electrònic, sempre de forma segura i complint amb el Reglament de Protecció de dades.
 • Rebre recordatoris de visita via SMS
 • Rebre informació sobre campanyes de vacunació, consells relacionats amb la vostra salut...
Com puc donar el meu e-consentiment?
Podeu descarregar-vos el document d’e-Consentiment aquí i:
 • Emplenar, signar i lliurar-lo personalment a la Unitat d’Atenció al Client del CAP Muralles (necessitem el document que conté la signatura original – compliment amb el RGPD)
 • Emplenar, signar digitalment (signatura electrònica) i fer-la arribar a la Unitat d’Atenció al Client del CAP Muralles, via correu electrònic a la següent adreça: eaptarragona8@murallessalut.cat
És important que feu constar el vostre correu electrònic i el vostre número de mòbil.
Davant qualsevol dubte o per a sol·licitar més informació, podeu contactar amb la nostra Unitat d’Atenció al Ciutadà:
(si les nostres línies estan ocupades, deixeu-nos les vostres dades i contactarem amb vostè tan aviat com ens sigui possible)
Préstec d'aparells ortoprotètics CAP Muralles. Crosses, cadires de rodes i caminadors
Al CAP Muralles oferim, com a un valor afegit més cap els nostres usuaris, un servei de préstec d'aparells ortopèdics, mitjançant donacions desinteressades de particulars. Aquests aparells seran prestats gratuïtament a usuaris que els necessitin, bé de forma puntual, bé mentre se'ls realitzin els tràmits per a poder accedir a un aparell propi, durant un període màxim de tres mesos.
Els objectius d'aquest programa són cobrir les necessitats dels nostres usuaris, alhora que col·laborem amb la sostenibilitat de la sanitat pública.
Així doncs, si vostè disposa d'algun aparell ortopèdic en bon estat, no el necessita i el vol donar per tal que algú altre que ho precisi el pugui utilitzar, pot adreçar-se a la Unitat d'Atenció a l'Usuari del CAP. Recollim crosses, cadires de rodes i caminadors.
Per accedir al préstec, l'usuari dipositarà una fiança d'acord amb l'aparell que se li presti, i que li serà retornada en el moment de la devolució de l'aparell prestat, sempre i quan estigui en les mateixes condicions que quan es va deixar.

Per a sol·licitar més informació, podeu adreçar-vos:
 • Al taulell de la Unitat d'Atenció a l'Usuari (de dilluns a divendres de 08.00 a 20.00h.)
 • Al telèfon del centre, 977 24 94 04 (de dilluns a divendres de 08:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00h.)

Prestació ortoprotètica CatSalut
Sol·licitud de documentació clínica per pacient
 • Titular
  • Document de sol·lictud de documentació clínica degudament complimentat (demanar al taulell del CAP)
  • Fotocòpia del DNI
 • Representant
  • DNI representant (original)
  • DNI pacient (fotocòpia)
  • Autorització signada pel pacient, on ha de constar: nom, cognoms i DNI del pacient i representant
 • Menors i/o incapacitats
  • Document de sol·lictud de documentació clínica degudament complimentat (demanar al taulell del CAP)
  • Documentació que acrediti al sol·licitant com a representant legal del menor i/o incapacitat: fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor + llibre de família
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes.
Els professionals de Muralles Salut, SLP tenim el ferm compromís de garantir la protecció de les dades de salut dels nostres usuaris. Per aquest motiu i, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades, us informem que TOTS els treballadors de CAP Muralles estan obligats a NO FACILITAR cap tipus d’INFORMACIÓ clínica o dada personal a ningú que no sigui el mateix interessat, o bé a qui no aporti un consentiment d’aquest que els autoritzi a fer-ho.
Recollir documenatació clínica
Per a la seva seguretat, i en aplicació del Reglament General de Protecció de Dades del Parlament Europeu (UE-2016/679 RGPD), a l’hora de:
 • Sol.licitar informació sanitària o dada personal
 • Recollir documentació clínica o material clínic
és imprescindible presentar:
 1. Titular:
  • DNI/NIE/PASSAPORT (document amb fotografia)
 2. Representant:
  • DNI/NIE/PASSAPORT (del titular i del representant)
  • Autorització o consentiment signat pel pacient: hi ha de constar nom, cognoms i DNI del pacient i representant
En cas de no presentar la documentació corresponent els treballadors de CAP Muralles estan obligats a no facilitar la informació, documentació i/o material sol.licitat.

Podeu descarregar-vos l’autorització / consentiment per a recollir documentació i/o material aquí.
En cas de no poder assistir el dia i hora de la visita, us preguem que l'anul·leu amb antelació.
Si aviseu que no podeu venir, una altra persona que ho necessiti podrà aprofitar la cita.
LMS és un espai digital personal que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut.
Què hi podeu consultar i quines gestions hi podeu realitzar:
Per garantir la seguretat i la confidencialitat en l’accessibilitat a les dades, només hi tenen accés les persones de 16 anys o més que disposin de la targeta sanitària individual (TSI), un certificat digital o un codi d'usuari que es demana al CAP.
Els pares o responsables legals de menors de 18 anys poden sol·licitar l'accés a LMS dels seus fills al CAP.
Com puc sol·licitar l’accés a LMS: Podeu consultar més informació: Davant qualsevol dubte o per a sol·licitar més informació, podeu contactar amb la nostra Unitat d’Atenció al Ciutadà:
(si les nostres línies estan ocupades, deixeu-nos les vostres dades i contactarem amb vostè tan aviat com ens sigui possible)