Préstec d'aparells ortoprotètics CAP Muralles. Crosses, cadires de rodes i caminadors
Al CAP Muralles oferim, com a un valor afegit més cap els nostres usuaris, un servei de préstec d'aparells ortopèdics, mitjançant donacions desinteressades de particulars. Aquests aparells seran prestats gratuïtament a usuaris que els necessitin, bé de forma puntual, bé mentre se'ls realitzin els tràmits per a poder accedir a un aparell propi, durant un període màxim de tres mesos.
Els objectius d'aquest programa són cobrir les necessitats dels nostres usuaris, alhora que col·laborem amb la sostenibilitat de la sanitat pública.
Així doncs, si vostè disposa d'algun aparell ortopèdic en bon estat, no el necessita i el vol donar per tal que algú altre que ho precisi el pugui utilitzar, pot adreçar-se a la Unitat d'Atenció a l'Usuari del CAP. Recollim crosses, cadires de rodes i caminadors.
Per accedir al préstec, l'usuari dipositarà una fiança d'acord amb l'aparell que se li presti, i que li serà retornada en el moment de la devolució de l'aparell prestat, sempre i quan estigui en les mateixes condicions que quan es va deixar.

Per a sol·licitar més informació, podeu adreçar-vos:
 • Al taulell de la Unitat d'Atenció a l'Usuari (de dilluns a divendres de 08.00 a 20.00h.)
 • Al telèfon del centre, 977 24 94 04 (de dilluns a divendres de 08:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00h.)

Prestació ortoprotètica CatSalut
Sol·licitud de documentació clínica per pacient
 • Titular
  • Document de sol·lictud de documentació clínica degudament complimentat (demanar al taulell del CAP)
  • Fotocòpia del DNI
 • Representant
  • DNI representant (original)
  • DNI pacient (fotocòpia)
  • Autorització signada pel pacient, on ha de constar: nom, cognoms i DNI del pacient i representant
 • Menors i/o incapacitats
  • Document de sol·lictud de documentació clínica degudament complimentat (demanar al taulell del CAP)
  • Documentació que acrediti al sol·licitant com a representant legal del menor i/o incapacitat: fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor + llibre de família
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes.
Els professionals de Muralles Salut, SLP tenim el ferm compromís de garantir la protecció de les dades de salut dels nostres usuaris. Per aquest motiu i, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades, us informem que TOTS els treballadors de CAP Muralles estan obligats a NO FACILITAR cap tipus d’INFORMACIÓ clínica o dada personal a ningú que no sigui el mateix interessat, o bé a qui no aporti un consentiment d’aquest que els autoritzi a fer-ho.
Recollir documenatació clínica
Per a la seva seguretat, i en aplicació del Reglament General de Protecció de Dades del Parlament Europeu (UE-2016/679 RGPD), a l’hora de:
 • Sol.licitar informació sanitària o dada personal
 • Recollir documentació clínica o material clínic
és imprescindible presentar:
 1. Titular:
  • DNI/NIE/PASSAPORT (document amb fotografia)
 2. Representant:
  • DNI/NIE/PASSAPORT (del titular i del representant)
  • Autorització o consentiment signat pel pacient: hi ha de constar nom, cognoms i DNI del pacient i representant
En cas de no presentar la documentació corresponent els treballadors de CAP Muralles estan obligats a no facilitar la informació, documentació i/o material sol.licitat.

Podeu descarregar-vos l’autorització / consentiment per a recollir documentació i/o material aquí.
En cas de no poder assistir el dia i hora de la visita, us preguem que l'anul·leu amb antelació.
Si aviseu que no podeu venir, una altra persona que ho necessiti podrà aprofitar la cita.