COOKIES:

Utilitzem cookies de tercers per millorar els nostres serveis.
Pots acceptar totes les galetes prement el botó “ACCEPTAR”.
Trobareu més informació a la nostra Política de Cookies.

Política de Cookies

Introducció

El model de gestió que seguim a Muralles Salut, SLP té en compte els seus grups d’interès i de la societat en general amb l’objectiu d’alinear els nostres serveis amb les necessitats reals de la població que atenem. I ho fem promovent la sostenibilitat econòmica i mediambiental, així com la igualtat social en les nostres actuacions.

En aquest sentit, aquest model de gestió es basa en:

 • Practicar una atenció sanitària que promogui la prevenció i promoció d’hàbits saludables, i on es tingui en compte els diferents agents implicats (professionals, usuaris, proveïdors i CatSalut).
 • Promoure una cultura de qualitat, avaluació i millora contínua per oferir una atenció sanitària òptima, cercant el millor resultat, la màxima satisfacció i el mínim risc en les nostres actuacions, tant de cara al pacient com a la societat en general.
 • Vetllar per la competència, igualtat i desenvolupament professional de l’equip humà que forma part de la nostra empresa.
 • Ser respectuosos amb el medi ambient.

Abastant així els 5 vectors de la Responsabilitat Social:

 • Societat
 • Laboral
 • Ambiental
 • Bon govern
 • Econòmic

Alhora, ens hem adherit al compromís de Nacions Unides per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible per el 2030. Dels 17 objectius que formen part del Pla per aconseguir un futur sostenible per a tots, a Muralles Salut SLP hem prioritzat els següents:

 • ODS 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots en totes les edats
 • ODS 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tots.
 • ODS 8: Promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, la feina i el treball digne per a tothom.
 • ODS 13: Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
 • ODS 16: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives.

Aquests objectius es treballen de forma conscient per part d’un grup de treball constituït per professionals del centre, amb l’estreta col·laboració de la direcció i amb implicació de tot l’equip.

Documentació:

RSC envers els pacients i la comunitat

 • Acollida ciutadà nouvingut: en el moment de l’assignació d’un nou usuari al nostre CAP, s’aplica el protocol d’acollida.
 • Atenció centrada en el ciutadà (especial atenció en la seva accessibilitat, satisfacció i seguretat).
 • Promoció de l’educació en salut:
  • Grup de suport a l’alletament matern i cura del nadó: destinat a la resolució de dubtes relacionats amb la criança i la cura del nadó (obert a mares i pares amb nadons, i a embarassades)
  • PAFES: activitats destinades a facilitar l'activitat física i a fomentar l'exercici com a hàbit saludable
  • Salut i Escola: activitats destinades a millorar la salut dels adolescents (promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut relacionats preferentment amb salut afectiva-sexual, salut mental, consum de drogues, alcohol i tabac i salut alimentària...)
  • Xerrades, tallers i d’altres activitats
 • Continguts divulgatius als canals de comunicació del CAP:
  • Pàgina web.
  • Facebook.
  • TVs sales d’espera.
  • Cartelleria del centre.
  • Revista Fer Salut.
  • Espai Apropa’t.
  • Bústia suggeriments.
  • Pamflets sobre serveis en salut i activitats
 • Compromís de confidencialitat: Implementació de mesures de protecció de les dades del pacient.
 • Vetllar per l’acompliment de la Carta de drets i deures (així com de la seva difusió).
 • Aliances/convenis de col·laboració per a la formació amb Universitat Rovira i Virgili, Institut Francesc Vidal i Barraquer.
 • Col·laboració en iniciatives solidàries d’altres entitats: Càritas Tarragona, AFANOC, Aldees infantils, Metges sense fronteres, Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, ACNUR, AECC i Creu Roja.
 • Conveni de col·laboració amb l’IMSST per a la subvenció de tractaments odontològics no finançats per la cartera pública a persones usuàries dels Serveis Socials en risc d’exclusió social.

RSC envers els professionals del centre

 • Benvinguda al nou treballador: en el moment de la incorporació d’un nou professional, el departament de recursos humans s’aplica el protocol de benvinguda al nou professional.
 • Millora del conveni al qual estem adherits (Conveni del SISCAT): 8 dies de lliure disposició, sou ~2% superior, cobertura 100% IT.
 • Pla per al reconeixement dels professionals.
 • Pla de comunicació interna.
 • Pla de formació.
 • Protocol d’assetjament.
 • Equip directiu amb habilitats en coaching, com a facilitador del canvi a aquells professionals que requereixin una millora en les seves competències o necessiten aconseguir algun tipus d’objectiu.
 • Política d’incentius, econòmics (carrera professional i DPO) i no econòmics (facilitats a l’hora d’assistir a cursos sol·licitats a iniciativa del treballador).
 • Facilitats econòmiques (bestretes de nòmina i/o atorgació de préstecs amb facilitats de pagament als treballadors que ho necessitin).
 • Descompte en els tractaments dels serveis complementaris que ofereix l’empresa Muralles Integral.
 • Descompte en activitats extralaborals (descompte en la matrícula del gimnàs Royal Tàrraco).
 • Comissió de festes: existència d’una comissió encarregada d’organitzar activitats (dins i fora de l’horari laboral) encaminades a fomentar la companyonia entre els professionals.
 • Posar un medi de transport individual i ecològic a disposició dels professionals assistencials per a fer l’atenció domiciliària (bicicleta elèctrica).
 • Sala de descans privada, amb nevera, microones, cafetera i dispensador d’aigua mineral.

RSC envers el medi ambient

 • Recollida selectiva de les deixalles que genera la nostra activitat, alhora que es promou la seva reducció (com per exemple, mitjançant l’ús de tòners reutilitzats, adquisició d’impressores a doble cara).
 • Eduquem en l’ús correcte dels materials, instal·lacions i instruments del centre, evitant així d’escurçar-ne la vida útil.
 • Es prioritza la selecció de proveïdors que ofereixen major durabilitat del producte, menor generació d’embalatges i que tinguin implementada una política de respecte mediambiental o certificacions de qualitat en aquest sentit.
 • Mesures d’estalvi energètic encaminades a reduir el consum d’aigua i electricitat.
 • Adhesió a la xarxa catalana de promoció de la responsabilitat social corporativa, Respon.cat.
 • Ús dels canals digitals de comunicació per a minimitzar al màxim l’ús de paper, i quan en sigui necessari el seu ús, aquest és reciclat i d’origen sostenible (Eu Ecolabel i FSC).

RSC ENVERS LA GESTIÓ

 • Existència del Reglament de Funcionament Intern del Consell d’Administració
 • Existència del Codi Ètic dels Socis Muralles Salut
 • Existència del Codi Ètic de Muralles Salut
 • Existència del Protocol de Transparència
 • Adhesió al Codi de Bon Govern d’ACEBA, realitzant avaluacions periòdiques per acreditar-ne el compliment.
 • Realització anual d’auditoria de comptes

RSC ENVERS ELS RESULTATS ECONÒMICS

 • Evitar el malbaratament de recursos
 • Existència de la Guia per a la Selecció i Avaluació de Proveïdors
 • Garantir la viabilitat de l’empresa
 • Revertir els resultats econòmics en
  • Tots els treballadors/es de l’empresa
  • Millorar equipaments per donar més i millors serveis
  • Dur a terme accions adreçades a la nostra població
  • Dotar de reserves l’empresa