COOKIES:

Utilitzem cookies de tercers per millorar els nostres serveis.
Pots acceptar totes les galetes prement el botó “ACCEPTAR”.
Trobareu més informació a la nostra Política de Cookies.

Política de Cookies

1. INTRODUCCIÓ

MURALLES SALUT, SLP (d’ara endavant, MURALLES SALUT), societat de nacionalitat espanyola i domicili social a Tarragona, carrer Escultor Verderol, s/n, 43002 Tarragona, CIF B55580013, Registe Mercantil de Tarragona, constant al Tom 2702 de Societats, foli 102, full núm. T-44476, inscripció 1a., entitat autoritzada per a la prestació de serveis sanitaris pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
MURALLES SALUT, tant en la seva condició de responsable del tractament com d’encarregat del tractament, es pren molt de debò la privadesa de les dades personals que processa, ja que el seu objectiu primordial és mantenir la total confiança dels seus clients.

D’aquesta forma i a fi de complir plenament amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (“RGPD“), la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic així com la restant normativa connexa, MURALLES SALUT ha engegat la present Política de Privadesa on es detallen les seves pràctiques de tractament de dades personals relacionades amb la prestació dels seus serveis de consultoria i altres serveis (d’ara endavant, els serveis).

Confidencialitat

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter confidencial per al personal de l’entitat que gestioni aquesta informació.

Voluntarietat de donar informació

S’informa els usuaris de la web, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquesta pàgina web tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSENTIMENT AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Mitjançant l’ompliment dels formularis inclosos en les diferents pàgines web, relatius a serveis prestats per aquesta entitat, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin, del qual és responsable aquesta entitat, podent exercir els drets pertinents segons el punt 6 d’aquest document, apartat DRETS DELS INTERESSATS.

Li recomanem que llegeixi detingudament la present Política de Privadesa i es posi en contacte amb el Responsable de Protecció de Dades de MURALLES SALUT si té algun dubte relacionat amb qualsevol de les pràctiques que es descriuen a continuació. Qualsevol referència a “nosaltres", “ens", “nostre", o “MURALLES SALUT" en aquesta política de privadesa és una referència a MURALLES SALUT, SLP.

2. DADES PERSONALS: CONCEPTE, ORIGEN, LEGITIMACIÓ I TRACTAMENT

2.1. Què són dades personals?
Les dades personals són qualsevol dada/informació sobre una persona física identificada o identificable, com per exemple el nom, la data de naixement, l’adreça postal, l’adreça de correu electrònic, el CV, gènere, la condició de consumidor d’un producte o de client o empleat d’una empresa, la situació d’endeutament, un diagnòstic mèdic, els hàbits de consum, el compte bancari, així com dades sobre l’experiència professional. D’altra banda, també cal tenir en compte aquelles dades personals considerades com a dades personals especialment sensibles, que, a causa del seu caràcter personalíssim, exigeixen que el subjecte o entitat que els tracti apliqui unes mesures de seguretat més restrictives per assegurar no només la seva confidencialitat, sinó també la seva integritat i el seu ús limitat i restringit. A més, per recaptar i tractar aquestes dades s’ha de demanar sempre un consentiment explícit previ així com complir, si escau, amb els requisits addicionals establerts en la normativa d’aplicació.

2.2 Quines dades personals tracta MURALLES SALUT?
MURALLES SALUT tracta exclusivament aquelles dades o informació personal necessària per al compliment de les seves finalitats tal com es detalla als següents apartats de la present Política de Privadesa. En virtut de la prestació dels seus serveis, MURALLES SALUT procedeix al tractament de les dades personals dels seus clients o clients prospectius, (d’ara endavant, “Interessat" o “Interessats“), amb la finalitat de donar compliment a les seves obligacions legals, contractuals i de satisfer els seus interessos legítims.
Les dades personals que MURALLES SALUT podrà tractar dels Interessats (d’ara endavant, “Dades Personals“) són els següents; nom i cognoms, edat, gènere, data de naixement, nacionalitat, estat civil, DNI / passaport, correu electrònic, correu postal, telèfon, dades de veu, cridades, càrrec professional, historial acadèmic i professional, nombre de la seguretat social, informació sobre la seva retribució, pensions i règim de prestacions actuals, dades bancàries, dades de navegació a la web de MURALLES SALUT i informació complementària que comuniqui l’interessat en les comunicacions mantingudes amb MURALLES SALUT, i qualsevol altra dada que resulti necessària per a la prestació dels serveis.

2.3 Origen de les dades personals
L’origen de les Dades Personals als quals accedeix MURALLES SALUT podrà ser del propi Interessat o de tercers. En particular, MURALLES SALUT recapta les Dades Personals prèviament descrites de les formes que es detallen a continuació:

 • A través de tercers (els nostres clients ens faciliten dades dels seus empleats, clients i proveïdors a fi que puguem prestar-los els serveis que ens han contractat);
 • A través de diverses fonts accessibles al públic;
 • De forma directa a través dels propis Interessats, com a conseqüència de la formalització d’una relació contractual i/o prestació dels corresponents serveis;
 • De forma directa, a través de les trucades telefòniques i comunicacions comercials que es mantenen entre els Interessats i MURALLES SALUT. En aquest sentit, s’informa els Interessats mitjançant la Present Política que MURALLES SALUT procedeix a l’enregistrament de les trucades telefòniques i comunicacions electròniques que MURALLES SALUT manté amb les dites Interessades (a través de correu electrònic, xat, SMS, aplicacions de missatgeria instantània, xarxes socials o qualsevol altre mitjà equivalent que pogués emprar-se), així com de registres informàtics i telemàtics d’accés als serveis de MURALLES SALUT, amb la finalitat de servir com a mitjà de prova de les instruccions rebudes i operacions realitzades.

3. FINALITATS

MURALLES SALUT tracta les Dades Personals conforme a les finalitats que es descriuen a continuació:

 • Executar obligacions contractuals en relació amb la prestació de serveis de consultoria o qualsevol altre servei que pogués prestar-se per part de MURALLES SALUT;
 • Realitzar anàlisi, estudi, avaluació, comercialització, promoció, informació i realització d’ofertes sobre productes i serveis comercialitzats per MURALLES SALUT, específicament productes o serveis d’assegurances, de mediació d’assegurances i de consultoria;
 • En relació amb les dades de navegació que s’obtenen a través de la web de MURALLES SALUT, “Cookies", MURALLES SALUT procedeix al seu tractament per millorar l’experiència dels usuaris del seu lloc web; per exemple, s’analitzen els últims criteris de cerca dels usuaris per presentar-los les ofertes de serveis de mediació que creiem que puguin ser del seu interès;
 • Enviament de comunicacions comercials, en relació amb els productes i serveis comercialitzats per MURALLES SALUT no solament per correu postal, telèfon o fax, sinó també per SMS, aplicacions de missatgeria instantània, xarxes socials, correu electrònic, o qualsevol altre mitjà electrònic o telemàtic disponible a cada moment, en els termes previstos en l’article 21 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i altra normativa aplicable;
 • MURALLES SALUT li recorda que a tot moment l’Interessat té dret a no rebre informació i publicitat, molt particularment per mitjans electrònics i/o telemàtics, o per correu postal. Per tant, si el Client volgués donar-se de baixa i deixar de rebre comunicacions comercials i publicitat per mitjans electrònics, telemàtics o per qualsevol altre mitjà disponible, podrà indicar-li-ho a MURALLES SALUT enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@murallessalut.cat, indicant les seves dades identificatives i manifestant la seva oposició a rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics;
 • Complir amb les seves obligacions legals i reguladores;
 • Realitzar aquells tractaments que siguin necessaris per a la satisfacció dels interessos legítims, però garantint que els drets i llibertats dels Interessats no es vegin afectats.

4. DESTINATARIS DE DADES PERSONALS

Així mateix, i amb la finalitat de perseguir el compliment de les finalitats establertes anteriorment, MURALLES SALUT pot compartir la informació personal dels Interessats amb tercers. En particular, MURALLES SALUT podrà compartir les seves dades personals amb:

 • Empreses del grup MURALLES SALUT (en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç), per a les finalitats descrites en aquesta Política de privadesa. Pot trobar més informació sobre aquestes empreses i la seva localització a la pàgina web http://www.murallessalut.cat;
 • Col·laboradors externs i proveïdors de serveis contractats per MURALLES SALUT per exercir funcions relacionades amb el seu negoci. En aquesta categoria es poden incloure bancs, asseguradores, procuradors, proveïdors que presten serveis a MURALLES SALUT incloent serveis de manteniment informàtic, correu electrònic, hosting, housing;
 • Les Autoritats judicials i governamentals rellevants per complir amb les lleis aplicables i amb les obligacions reglamentàries de monitoratge i notificació, per respondre a sol·licituds d’autoritats públiques i governamentals i per cooperar amb el compliment de la llei o per altres motius legals.

5. SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

MURALLES SALUT està molt compromesa amb la seguretat, privadesa i integritat de les Dades Personals que tracta dels seus Interessats. Per aquest motiu, MURALLES SALUT té en marxa i aplica els majors estàndards de seguretat per assegurar-se que dins de MURALLES SALUT les Dades Personals es tracten d’una forma plenament segura. En particular, MURALLES SALUT utilitza les mesures organitzatives, tècniques i administratives que, atenent l’estat de la tècnica i naturalesa de les Dades Personals que corresponguin, garanteixin una plena protecció de les Dades Personals dels seus Interessats. Entre elles s’inclouen també les mesures per tractar qualsevol sospita de violació de seguretat de les Dades Personals.

6. DRETS DELS INTERESSATS

En línia amb el que es disposa en el RGPD, MURALLES SALUT informa els Interessats que tenen reconeguts els següents drets:

6.1. Dret d’Accés: Qualsevol interessat pot sol·licitar a MURALLES SALUT que li confirmi si està tractant les seves dades personals; que li faciliti una còpia d’aquestes dades personals i que li proporcioni qualsevol altra informació sobre les seves dades personals (quines dades té, per a què els utilitza, a qui els comunica, si els transfereix o no a tercers i la seva localització, de quina manera els protegeix, durant quant temps els conserva, quins drets té com Interessat en relació amb els mateixos, com pot presentar una reclamació, d’on s’han obtingut les seves dades), sempre que aquesta informació no se li hagi facilitat ja en aquesta Política de Privadesa;

6.2. Dret de Rectificació: Els Interessats poden sol·licitar que MURALLES SALUT corregeixi i actualitzi les seves Dades Personals inexactes;

6.3. Dret de supressió de dades personals: Els Interessats poden requerir que MURALLES SALUT elimini les seves dades personals quan:

 • les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recaptats,
 • l’Interessat retiri el seu consentiment (si el tractament de dades es basa en el consentiment),
 • l’Interessat exerceixi el seu dret d’oposició (tal com es defineix a continuació),
 • les dades personals hagin estat processats il·lícitament i
 • MURALLES SALUT hagi de complir amb una obligació legal.

6.4. Dret de restricció: Qualsevol Interessat pot sol·licitar que MURALLES SALUT limiti el tractament que realitza de les seves dades personals (és a dir, que els conservi però no els utilitzi) exclusivament si:

 • s’impugna la seva exactitud (vegeu a continuació el dret de rectificació), per permetre’ns verificar la seva exactitud;
 • el tractament és il·lícit, però l’Interessat no desitja que les dades personals s’eliminin;
 • ja no són necessaris per a les finalitats pels quals es van recollir, però així i tot els necessita MURALLES SALUT per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions legals;
 • l’Interessat ha exercit el dret d’oposició i la verificació els motius que prevalguin està pendent;

6.5. Dret a la portabilitat de les dades: En determinades circumstàncies, els Interessats tenen dret a rebre de MURALLES SALUT les seves dades personals que s’estiguin tractant en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. També tenen dret a sol·licitar que MURALLES SALUT transfereixi les seves dades personals a una altra entitat;
MURALLES SALUT pot seguir utilitzant les seves dades personals després d’una sol·licitud de limitació:

 • si té el seu consentiment;
 • per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions legals;
 • per protegir els drets d’una altra persona física o jurídica;

6.6. Dret d’oposició: Els Interessats poden oposar-se a qualsevol tractament de les seves dades personals que tingui com a base legal els “interessos legítims" de MURALLES SALUT, si considera que existeixen circumstàncies concretes que poguessin afectar de forma no raonable als seus drets i llibertats fonamentals.
És important tenir coneixement que en aquells casos on els Interessats exerceixin el seu dret d’oposició respecte a aquelles Dades Personals que siguin necessaris per satisfer els interessos legítims de MURALLES SALUT (així com per complir amb les seves obligacions legals i contractuals) MURALLES SALUT podrà veure’s incapaç de prestar els seus serveis a les dites Interessades;

6.7. Dret d’oposició a l’enviament de comunicacions comercials: Els Interessats tenen dret a oposar-se a l’ocupació de les seves dades personals per a la realització de comunicacions comercials;

6.8. Retirada del consentiment: Qualsevol Interessat pot retirar el seu consentiment en relació amb qualsevol tractament de les seves dades personals basat en un consentiment atorgat prèviament. Es pot retirar el consentiment posant-se en contacte amb MURALLES SALUT utilitzant el correu que es facilita en la part final del document;

6.9. Dret a reclamar davant l’Autoritat de Control: Encara que preferim que els Interessats s’adrecin primer a MURALLES SALUT per resoldre qualsevol queixa o consulta, és important que els Interessats sàpiguen que tenen dret a presentar una queixa davant l’Autoritat de Control, les dades del qual s’aporten a l’apartat de la present Política: 10 “Dades de l’autoritat de Control".
Els Interessats poden exercitar els seus drets posant-se en contacte amb el Responsable de Protecció de Dades de MURALLES SALUT, mitjançant petició escrita en la qual justifiqui degudament l’abast de la seva sol·licitud acompanyant fotocòpia del seu DNI o passaport.

7. TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

MURALLES SALUT no conserva cap dada personal sobre els Interessats durant més temps del necessari per complir amb les finalitats pels quals es processen aquestes dades personals.
En aquest sentit, MURALLES SALUT té engegada una política de retenció de dades personals que determina durant quant temps es conserven determinats tipus d’informació personal. Per obtenir més informació sobre els criteris que MURALLES SALUT empra per determinar els períodes de retenció d’informació personal, li preguem que es posi en contacte amb el Responsable de Protecció de Dades de MURALLES SALUT.

8. CANVIS DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA

Qualsevol canvi que MURALLES SALUT realitzi en el futur en la present política de privadesa es publicarà en el seu lloc web. Si us plau, consulti amb freqüència per veure les actualitzacions o canvis en la nostra política de privadesa.

9. DADES DE CONTACTE DE MURALLES SALUT

Si té algun dubte sobre les pràctiques descrites en aquesta Política de Privadesa, pot posar-se en contacte amb el Responsable de Protecció de Dades de MURALLES SALUT:

c/ Escultor Verderol, s/n – 43002 Tarragona
protecciodades@murallessalut.cat

No obstant, abans que MURALLES SALUT pugui oferir-li informació o facultar-li a l’exercici dels seus drets, pot ser que hagi de realitzar diferents tasques a l’efecte de verificar la seva identitat o altres detalls necessaris per poder respondre adequadament a la seva sol·licitud. Ens posarem en contacte amb vostè en un període de 30 dies a partir de la data de la seva sol·licitud.

10. DADES DE CONTACTE DE L'AUTORITAT DE SUPERVISIÓ LOCAL

Si volen posar-se en contacte amb l’Autoritat de Supervisió Local en relació amb alguna de les pràctiques descrites en aquesta Política de Privadesa, pot contactar amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de contacte són els següents:

Direcció postal: Carrer Jorge Juan 6, 28001 Madrid Telèfon: (+34) 901 100 099 / 912 663 517

11. CONEIXEMENT DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

Introduir les dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar l’avís legal, política de privacitat i política de cookies, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació participació en el web d’aquesta entitat.

www.murallessalut.cat

12. RESPONSABILITAT DELS USUARIS DERIVAT DE L’ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als portals com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia entitat, tot això segons les possibilitats i fins per als quals estan concebuts.
Muralles Salut no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades de l’ús incorrecte dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

13. INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

Muralles Salut només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines webs de les quals sigui la titular o tingui un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o depositària d’informació a Internet, fos de la present web, es responsabilitat dels seus legítims titulars.
Muralles Salut col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir-hi llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos un cop hagin comprès i acceptat en la seva totalitat el text legal.

Muralles Salut es compromet a controlar els continguts que s’exposin a les xarxes socials i n’expulsarà aquells usuaris que tinguin un ús incorrecte.

Muralles Salut recomana, seguint instruccions de l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE), anteriorment l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per l’ús de les xarxes socials o navegació en entorns web, la lectura de: Informe sobre la privacidad de los datos personales y la Seguridad de la información en las redes sociales online www.incibe.es/file/vuiNP2GNuMinSjvyZnPW2w